Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS  2019-2020 METŲ PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019-2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOS APRAŠAS

 PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      UAB „Neringos vanduo“ direktoriaus

                                                                                      2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.64

              UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NERINGOS VANDUO“

             KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS 2017-2019 METŲ ĮGYVENDINIMO

                                     PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.Nr.

Priemonės

Įvykdymo laikas

Atsakingi asmenys

1

Tikslu sumažinti korupcijos galimybes, siekti viešumo, nustatant asmeninę atsakomybę

 

Nuolat

 

Direktorius

2

Užtikrinti, kad vandens vartotojai ir abonentai turėtų galimybę pareikšti savo teigiamą ar neigiamą nuomonę apie juos aptarnaujančius bendrovės darbuotojus

 

Nuolat

 

 Direktorius

3

Sudaryti sąlygas vandens vartotojams ir abonentams anonimiškai pranešti savo įtarimus dėl galimos bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

 

Nuolat

Direktorius,

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

4

Esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nedelsiant informuoti  bendrovės vadovą

 Nuolat

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

5

Bendrovės internetinėje svetainėje plėtoti informaciją apie teikiamas paslaugas bei jų prieinamumą

Nuolat

 

Atsakingi asmenys

6

Tirti skundus, pranešimus, kitą gautą informaciją dėl galimai korupcinio pobūdžio ar kitos nusikalstamos veikos

Pagal poreikį

Direktorius,

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

7

Užtikrinti tikslingą tarnybinio transporto panaudojimą

Nuolat

Atsakingi darbuotojai

8

Užtikrinti degalų panaudojimo tarnybiniam transportui kontrolę

Nuolat

Atsakingi darbuotojai

9

Užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų vykdymą

Nuolat

Direktoriaus pavaduotojas gamybai

(viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

10

Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į darbą

Nuolat

Direktorius

11

Užtikrinti bendrovės piniginių lėšų teisingą panaudojimą

Nuolat

Vyr. finansininkė

12

Užtikrinti bendrovės  materialinių vertybių teisingą apskaitą ir panaudojimą

Nuolat

Atsakingi darbuotojai

 

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       UAB „Neringos vanduo“ direktoriaus

                                                                                        2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.18

 

 PAREIGYBIŲ, Į KURIAS SKIRIAMAS ASMUO BŪTŲ PRIVALOMAI TIKRINAMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, SĄRAŠAS      

Eil.Nr.

 Pareigybės pavadinimas

1

direktorius

2

direktoriaus pavaduotojas gamybai

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas